SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

1.YOKSULLUĞA SON

İnsanlığın, mücadelesini verdiği en önemli sorunlardan biri yoksuklluktur. Günümüzde 800 milyondan fazla insan 1.25$’dan daha az gelirle geçinmeye çalışıyor ve yeterli gıda, temiz su, sıhhi koşullar gibi temel insani ihtiyaçlarını karışılayamıyor.

Aşırı yoksulluk içinde yaşayanların sayısı 1990’da 1,9 milyar iken 2015’te 836 milyona düşse de hala çok fazla sayıda insan temel insani ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele vermek zorunda kalıyor. İşte bu yüzden yoksulluk sorunu önemini sürdürmekte ve tamamen bitirmek için daha çok çaba göstermemiz gerekmektedir. SKA 2030’a kadar yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmeyi hedeflemiştir.

Ekonomist Jeffrey Sachsʼın hesaplamalarına göre yoksulluğun tamamen bitmesi için 2030’a kadar her sene yaklaşık 175 milyar harcanması gerekiyor ki bu da gelişmiş ülkelerin toplam gelirlerinin %1’inden daha az bir miktara denk gelmektedir. Bize bu güne kadar bunun ne kadar zor ve imkansız olduğu öğretilse de aslında yoksulluğa son vermemek imkansıztan değil ülkelerin bir tercihidir.

Türkiye’de de kişi başına düşen milli gelir 8600 dolarla 2007 yılının bile gerisine düştü. Asgari ücretli çalışanlar ise yıllar içinde dövizdeki artış sebebiyle çok düşük bir alım gücüne sahip hale geldi. Türkiye’de asgari ücretin %20 fazlası ücret ve bu ücretin altı seviyesinde çalışan sayısı toplam çalışan nüfüsun  %50’sine tekabül ediyor. Yoksul ve zengin arası uçurum artmış, orta gelir sınıfı ise nerdeyse yok olmuştur. Bunu en iyi hızlı bir şekilde artan milyoner sayısı ve buna karşılık aşırı artan asgari ücretli çalışan sayısı ile açıklayabiliriz.

Bu makasın aralığı arttıkça yoksulluk her geçen gün daha da artacaktır. Yoksulluğun olduğu ülkede toplumsal huzur ve uyum olmaz, ekonomik eşitsizlik ülkenin gelişmesni engeller. Yoksulluğun yok olması demek refahın artması demektir, her bir bireyin topluma kazandırılması demektir. Yoksullukla mücadele etmek zorunda kalmadıkça bireyler ilerleme, gelişme ve ülkeyi de geliştirme fırsatı bulacaktır.

İşletmelerin başlattığı projeler, ülkemizdeki ve dünyadaki vakıflar bu konu üzerinde birçok çalışma yürütmüş ve çok fazla sayıda insanın hayatına dokunmuşlardır.

BBVA Mikrofinans Vakfı: Yoksulluğun fazla olduğu yerlerde girişimcilere destek ve teşvik hizmeti sunarak buradaki yoksulluğu bitirmeyi hedefleyerek kurulan bir vakıftır. Bu hedef doğrultusunda tahminlerine göre 25 milyon doların üzerinde verimli kredi kullanılacak. Girişimcilerin durumlarını takip ederek mikrofinansı daha iyi hale getirecek yenilikler sağlıyorlar. Vakfın topladığı bağışlarla Latin Amerika’da bir mikro finans kurumu oluşturmak istemektelerdir.

Endonezya Kadınlara Yönelik Mikrokredi Uygulamaları: Gelişmekte olan ülkeler için yoksulluk ve cinsinyet eşitsizliği büyük bir sorundur. Yoksulluk özellikle kadınlar için zor bir mücadeledir. Temel ihtiyaçlarını karşılamada, iş bulmada, maaş ve sosyal imkanlar gibi konularda cinsiyet ayrımcılığından dolayı engellere karşılaşıyorlar.  Bu yüzden Endoneya’da mikro kredi uygulamaları hayata geçirilmiş ve kadınlara destek vererek onları güçlü bireyler olmaları için aracı olmuşlardır.

2.AÇLIĞA SON

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin(SKA) ikincisi açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve beslenme güvencesinin sağlanması, sürdürülebilir tarımın desteklenmesidir.

Son 20 yılda gerçekleşen ekonomik büyüme ve tarımdaki verimlilik ile beraber dünyadaki yetersiz beslenen insan sayısında yarıdan fazla azalma sağlanmasına rağmen günümüzde hala her dokuz kişiden bir kişi kronik açlık çekiyor. Afrika’da ise her dört kişiden biri açtır.

2018’deki rapora göre dünyadaki açlık ile mücadele etmek zorunda kalan insanların sayısı savaşlar ve iklim değişikliğinin direkt etkisiyle 821 milyona ulaşmıştır ve rapora göre son 3 yılda gösterdiği bu artışla açlık çeken insanların sayısının son 10 yıl önceki sayıya gerilediği ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak 2050 yılına kadar insanlara yeterli beslenmeyi sağlamak için en az %50 daha fazla gıda üretilmesi gerekecektir.

Durum en çok çocukları etkilemektedir. Malesef ki dünyadaki beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinin yarısı yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor. 90 milyonu aşkın beş yaş altı çocuk yeterli beslenemedikleri için gelişme bozuklukları yaşıyor, gerekli vücut ağırlıklarının tehlikeli derecede altında kalıyor.

SKA 2030 yılına kadar başta çocuklar olmak üzere tüm insanların yeterli besine sahip olmalarını sağlayarak dünyadaki açlığın her biçimine son vermeyi hedefliyor. Bu hedefin iki temel bileşeni vardır: tarımsal verimlilik ve sürdürülebilir gıda üretim sistemleri (arazi, teknoloji ve piyasalara eşit erişimi destekleyen sürdürülebilir tarım uygulaması).

Ülkemizde tarım yıllar geçtikçe konumunu kaybetmekte, üretim ve üretici sayısı azalmakta, verimli tarım alanları yok edilmekte. Türkiye’de çiftçi sayısı son 12 yılda %48, tarım alanları ise son 18 senede %12,3 azaldı. Bundan kaynaklı olarak ithalat da son yıllarda %14 artış gösterdi.

Peki bizde bunlar yaşanırken yüzölçümü yaklaşık Konya kadar olan Hollanda nasıl tarım ihracatında dünya devi haline geliyor? Tarım alanları Türkiye’dekinin yüzde 4’ü kadar olan bu küçük ülke yıllık 128 milyar dolarla rekor bir seviyeye ulaşıyor. Hollanda’nın bu başarısı topraksız tarım ve ileri seviye makineleşmeden geliyor. Tarım ürünlerinin işlenmesi için makineler, robotik yumuşak meyve toplayıcıları, otomatik et ayırıcıları gibi yüksek düzeyde otomasyona sahipler.

Tarım ürünleri her ne kadar günümüz dünyasında teknolojik ürünlere kıyasla büyük bir gelir kaynağı olmasa da Türkiye gibi bir ülkenin tarımda ithalatçı konumuna düşmesi ne yazık ki kabul edilebilir değil. Hollanda örneğinde gördügümüz gibi kendine yeten ve üstüne hatrı sayılır bir gelir elde eden bir Türkiye de mümkün. Tarımda ithalat gıda enflasyonunun en başlı sebeplerindendir. Tarımın gelişmiş olması halkın gıdaya ulaşımını ve yeterli beslenmelerine olanak sağlayacaktır. Tarım sektörünün bilinci arttırılmalı, makineleşmenin öneminin farkına varılmalıdır.

 

Diğer Yazıları Keşfet

X